ڕاگر

DS-1203ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە بەکار دێتقەبارەی ٧٠.٤ملم بە ٨٤ملم بە ٢٠٠.٥ملمکێشی ٢٢٠ گرامە..

$12.00 Ex باج: $12.00

DS-1213ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ٨٣ملم بە ١٢٣.٩ملم بە ٣٠٤ملمکێشی ٧٦..

$14.00 Ex باج: $14.00

DS-1258ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە بەکار دێتقەبارەی ١١١ملم بە ١٢٠ملم بە ١٦١.٥ملمکێشی ٢٠٠ گرامە..

$17.50 Ex باج: $17.50

DS-1271ZJ-110

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١٥٠ملم بە ٥٦٠ملمکێشی ١٢٧٠ گرامەلە ..

$26.00 Ex باج: $26.00

DS-1272ZJ-110

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١٦٩ملم بە ١٢٠ملم بە ١٢٠ملمکێشی ٤٨٠..

$18.00 Ex باج: $18.00

DS-1272ZJ-110 TRS

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١١٠ملم بە ١٢٠ملم بە ١٢٠ملمکێشی ٥٤٥..

$19.00 Ex باج: $19.00

DS-1273ZJ-130

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١٣٢ملم بە ١٨٣.٥ملم بە ٢٢٨.٥ملمکێشی..

$20.00 Ex باج: $20.00

DS-1273ZJ-PT6

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١٤٠ملم بە ١٨٣.٥ملم بە ٢٣٠ملمکێشی ٧..

$22.00 Ex باج: $22.00

DS-1275ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ستوونی کارەبا و ستوونەکانی کە بەکاردێتقەبارەی ١٢٧ملم بە ٤٦ملم بە ٢٥..

$20.00 Ex باج: $20.00

DS-1293ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ٨٨ملم بە ١١٦.٦ملم بە ٢٩٧.٣ملمکێشی ..

$15.00 Ex باج: $15.00

DS-1294ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١٣٠ملم بە ٨٠ملم بە ٢٣٠ملمکێشی ٤٥٠ ..

$17.50 Ex باج: $17.50

DS-1601ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ٣٠٥ملم بە ١٨٢ملم بە ٩٧ملمکێشی ٨٥٠ ..

$19.00 Ex باج: $19.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 31 (3 پەڕەکان)