پی تی زێد

DS-2AE5223TI-A

کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد١ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٤~٩٢ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس شوێنەکان ن..

$424.00 Ex باج: $424.00

DS-2AE7230TI

کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێدهاوێنەی ٤~١٢٠ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس شوێنەکان نزیک و دوور ..

$509.00 Ex باج: $509.00

DS-2DE3204W-DE

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٢ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە م..

$297.00 Ex باج: $297.00

DS-2DE3304W-DE

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٣ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس ش..

$303.00 Ex باج: $303.00

DS-2DE4182

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٢ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس ش..

$256.00 Ex باج: $256.00

DS-2DE4215IW-DE

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٢ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٥~٧٥ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس شوێ..

$267.00 Ex باج: $267.00

DS-2DE4220IW-D

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٢ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٤.٧~٩٤ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس ش..

$325.00 Ex باج: $325.00

DS-2DE4425IW-DE

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٤ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٤.٨~١٢٠ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس ..

$261.00 Ex باج: $261.00

DS-2DE4582

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٢ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس ش..

$267.00 Ex باج: $267.00

DS-2DE4A204IW-DE

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٢ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس ش..

$408.00 Ex باج: $408.00

DS-2DE5220I-AE

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد٢ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٤.٧~٩٤ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس ش..

$482.00 Ex باج: $482.00

DS-2DE7174-A

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد١.٣ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٤.٧~٩٤ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس..

$466.00 Ex باج: $466.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 27 (3 پەڕەکان)