٢ مێگاپێکسڵ

DS-2CC12D9T-AIT3ZE

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمبە ماوس شوێنەکان نزیک و دوور ئەکرێتەوە و زووم دەکات٢ مێگاپ..

$122.00 Ex باج: $122.00

DS-2CC12D9T-IT3E

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای ..

$76.00 Ex باج: $76.00

DS-2CC12D9T-IT5E

کامێرای چاودێری هایکڤیژن٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هەیەلە شەو..

$88.00 Ex باج: $88.00

DS-2CC52D9T-AITZE

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمبە ماوس شوێنەکان نزیک و دوور ئەکرێتەوە و زووم دەکات٢ مێگاپ..

$122.00 Ex باج: $122.00

DS-2CC52D9T-IT3E

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای ..

$74.00 Ex باج: $74.00

DS-2CE11D8T-PIRL

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆ..

$34.00 Ex باج: $34.00

DS-2CE16D0T-IR

کامێرای چاودێری هایکڤیژن هاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم ٢ مێگاپێکسڵە فوول ئێچ دی یە لە شەو و ڕۆژدا توانای..

$20.00 Ex باج: $20.00

DS-2CE16D0T-IRF

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای ..

$27.00 Ex باج: $27.00

DS-2CE16D0T-IRP

کامێرای چاودێری هایکڤیژن هاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم ٢ مێگاپێکسڵەفوول ئێچ دی یە لە شەو و ڕۆژدا توانای ت..

$18.50 Ex باج: $18.50

DS-2CE16D0T-IRPF

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای ..

$19.00 Ex باج: $19.00

DS-2CE16D0T-IT1

کامێرای چاودێری هایکڤیژن هاوێنەی 2.8-3.6- 6 ملم  ٢ مێگاپێکسڵە کوالێتی وێنەکەی 1080p لە شەو ..

$28.00 Ex باج: $28.00

DS-2CE16D0T-IT1F

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای ..

$28.00 Ex باج: $28.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 71 (6 پەڕەکان)