دی ڤی ئاڕ

DS-7104HGHI-F1

دی ڤی ئار هایکڤیژنبۆ کامێرای ئەنالۆگ بەکاردێت٤ پۆرتی کامێرای هەیە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی و..

$35.00 Ex باج: $35.00

DS-7104HQHI-K1

دی ڤی ئار هایکڤیژنبۆ کامێرای ئەنالۆگ بەکاردێت٤ پۆرتی کامێرای هەیە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی و..

$49.00 Ex باج: $49.00

DS-7108HGHI-F1

دی ڤی ئار هایکڤیژنبۆ کامێرای ئەنالۆگ بەکاردێت٨ پۆرتی کامێرای هەیە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی و..

$51.00 Ex باج: $51.00

DS-7108HQHI-K1

دی ڤی ئار هایکڤیژنبۆ کامێرای ئەنالۆگ بەکاردێت٨ پۆرتی کامێرای هەیە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی و..

$70.00 Ex باج: $70.00

DS-7204HFHI-SL

دی ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٤ کامێرای هەیە بە کوالێتی (1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P25, 720..

$78.00 Ex باج: $78.00

DS-7204HGHI-F1

دی ڤی ئار هایکڤیژنبۆ کامێرای ئەنالۆگ بەکاردێت٤ پۆرتی کامێرای هەیە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی و..

$39.00 Ex باج: $39.00

DS-7204HQHI-F1/N

دی ڤی ئار هایکڤیژنبۆ کامێرای ئەنالۆگ بەکاردێت٤ پۆرتی کامێرای هەیە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی و..

$60.00 Ex باج: $60.00

DS-7204HQHI-K1

دی ڤی ئار هایکڤیژن٤ پۆرتی کامێرای ئەنالۆگی هەیە کە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی وێنەی هەیە بە کوالێتی..

$55.00 Ex باج: $55.00

DS-7204HQHI-K1/P

دی ڤی ئار هایکڤیژن٤ پۆرتی کامێرای ئەنالۆگی هەیە کە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی وێنەی هەیە بە کوالێتی..

$84.00 Ex باج: $84.00

DS-7204HTHI-K1

دی ڤی ئار هایکڤیژن٤ پۆرتی کامێرای ئەنالۆگی هەیە کە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی وێنەی هەیە بە کوالێتی..

$137.00 Ex باج: $137.00

DS-7204HUHI-K1

دی ڤی ئار هایکڤیژن٤ پۆرتی کامێرای ئەنالۆگی هەیە کە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی وێنەی هەیە بە کوالێتی..

$75.00 Ex باج: $75.00

DS-7208HGHI-F1/N

دی ڤی ئار هایکڤیژنبۆ کامێرای ئەنالۆگ بەکاردێت٨ پۆرتی کامێرای هەیە توانای وەرگرتن و گواستنەوەی و..

$45.00 Ex باج: $45.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 26 (3 پەڕەکان)