ڕیبن

CS-2 Series YMCKO 400 Prints Per Roll

حبری ڕەنگاوڕەنگی بۆ پرینتەری هایتیبەکاردێت بۆ چاپکردن لەسەر کاردی پلاستیکیبە نزیکەیی بەشی چاپکر..

$70.00 Ex باج: $70.00

Evolis High Trust YMCKO R3011

حبری ڕەنگاوڕەنگی مارکەی ئێڤۆڵسبەکاردێت بۆ چاپکردن لەسەر کاردی پلاستیکیبە نزیکەیی بەشی چاپکردنی ٢٠٠ ک..

$75.00 Ex باج: $75.00

Evolis HighTrust YMCKO R5F008EAA

حبری ڕەنگاوڕەنگی ئیڤۆڵسبەکاردێت بۆ چاپکردن لەسەر کاردی پلاستیکیبە نزیکەیی بەشی چاپکردنی ٣٠٠ کاردی پل..

$75.00 Ex باج: $75.00

FARGO DTC Color Ribbon 045200

حبری ڕەنگاوڕەنگی ڕیبۆنبەکاردێت بۆ چاپکردن لەسەر کاردی پلاستیکیبە نزیکەیی بەشی چاپکردنی ٥٠٠ وێنە دەکا..

$115.00 Ex باج: $115.00

FARGO HDP Color Ribbon 84051

حبری ڕەنگاوڕەنگی ڕیبۆنبەکاردێت بۆ چاپکردن لەسەر کاردی پلاستیکیبە نزیکەیی بەشی چاپکردنی ٥٠٠ وێنە دەکا..

$115.00 Ex باج: $115.00

FARGO HDP Retransfer Film 084053

ڕوپۆشی کارتی پلاستیکی  ئێچ دی پی ٨٤٠٥٣ مارکەی فارگۆبەکاردێت بۆ پارێزگاریکردنی کارتی پلاستیکی لە..

$105.00 Ex باج: $105.00

FARGO Polyguard Overlaminate 82604

ڕوپۆشی کاردی پلاستیکی (ئۆڤەر لامینەیت)  پۆلیگارد ٨٢٦٠٤ مارکەی فارگۆبەکاردێت بۆ پارێزگاری کردنی ..

$105.00 Ex باج: $105.00

Fargo TTF Overlaminate 82618

ڕوپۆشی کارتی پلاستیکی (ئۆڤەرلامینەیت) ٨٢٦١٨ مارکەی فارگۆبەکاردێت بۆ پارێزگاری کردنی کارتی پلاست..

$105.00 Ex باج: $105.00

پیشاندانی 1 بۆ 8 لە 8 (1 پەڕەکان)