هاردی ئێم ٢

Hard 120GB M.2 SSD 420S

هاردی ئێم دوو مارکەی ترانسێند ٤٢٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٠ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەخێرایی ٦ گێگابتە ..

$39.00 Ex باج: $39.00

Hard 128GB M.2 SATA SSD 230S

هاردی ئێم ساتا ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێند قەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتی ئێم ساتای ئێس ئێس دی..

$41.00 Ex باج: $41.00

HARD 128GB PCIe SSD 110S

هاردی ئێم دوو مارکەی ترانسێند پی سی ئای ئی ئێس ئێس دی ١١٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتی ئێس ئێ..

$32.00 Ex باج: $32.00

Hard 256GB NVME PCIe SSD 110S

هاردی ئێن ڤی ئێم ئی مارکەی ترانسێند پی سی ئای ئی ئێس ئێس دی ١١٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ٢٥٦ گێگاب..

$45.00 Ex باج: $45.00

Hard 512GB PCIe SSD 110S

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێند پی سی ئای ئی ١١٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ٥١٢ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەی..

$71.00 Ex باج: $71.00

Hard 512GB SSD MTS830S

هاردی ئێم دوو مارکەی ترانسێند ئێم تی ئێس ٨٣٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ٥١٢ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەخێرایی..

$71.00 Ex باج: $71.00

Hard SP 256GB M.2 2280 SSD

هاردی ئێم دوو مارکەی ئێس پیقەبارەی مێمۆریەکەی ٢٥٦ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەداتا بەخێرای ١٦٠٠ مێگابایت ..

$59.00 Ex باج: $59.00

Hard SP 512GB M.2 2280 SSD

هاردی ئێم دوو مارکەی ئێس پیقەبارەی مێمۆریەکەی ٥١٢ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەداتا بەخێرای ١٦٠٠ مێگابایت ..

$88.00 Ex باج: $88.00

Pioneer 128GB NVMe

هاردی ئێس ئێس دی ئێن ڤی ئێم ئی مارکەی پایۆنێرقەبارەی میمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتداتا بەخێرای ٢٠٠٠ مێگاب..

$31.00 Ex باج: $31.00

Pioneer 1TB NVMe

هاردی ئێس ئێس دی ئێن ڤی ئێم ئی مارکەی پایۆنێرقەبارەی میمۆریەکەی یەک تێرابایتداتا بەخێرای ٢٠٠٠ مێگاب..

$120.00 Ex باج: $120.00

Pioneer 256GB NVMe

هاردی ئێس ئێس دی ئێن ڤی ئێم ئی مارکەی پایۆنێرقەبارەی میمۆریەکەی ٢٥٦ گێگابایتداتا بەخێرای ٢٠٠٠ مێگاب..

$43.00 Ex باج: $43.00

Pioneer 512GB NVMe

هاردی ئێس ئێس دی ئێن ڤی ئێم ئی مارکەی پایۆنێرقەبارەی میمۆریەکەی ٥١٢ گێگابایتداتا بەخێرای ٢٠٠٠ مێگاب..

$67.00 Ex باج: $67.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 18 (2 پەڕەکان)