ڤی جی ئەی

USB 3 To VGA Converter

کۆنڤێرتەری یو ئێس بی ٣ بۆ ڤی جی ئەیپۆرتی یوئێسبی ئەگۆڕێ بۆ  ڤی جی ئەیبەکاردێت بۆ گواستنەوە..

$12.50 Ex باج: $12.50

VGA Cable 1.5 Meter

وایەری ڤی جی ئەیدرێژی ١.٥ مەترVGA CableCable length 1.5 m..

$3.00 Ex باج: $3.00

VGA Cable 10 Meter

وایەری ڤی جی ئەی ئۆیجیناڵدرێژی ١٠ مەترVGA CableCble length 10 m..

$7.00 Ex باج: $7.00

VGA Cable 15 Meter

وایەری ڤی جی ئەیدرێژی ١٥ مەترVGA CableCable length 15 m..

$12.00 Ex باج: $12.00

VGA Cable 20 Meter

وایەری ڤی جی ئەیدرێژی ٢٠ مەترVGA Cable Cable length 20 m..

$16.00 Ex باج: $16.00

VGA Cable 3 Meter

وایەری ڤی جی ئەی ئۆریجیناڵدرێژی ٣ مەترVGA CableCable length 3 m..

$4.00 Ex باج: $4.00

VGA Cable 5 Meter

وایەری ڤی جی ئەی ئۆریجیناڵدرێژی ٥ مەترVGA CableCable length 5 m..

$5.00 Ex باج: $5.00

پیشاندانی 1 بۆ 7 لە 7 (1 پەڕەکان)