چارجەری کامێرای چاودێری

12V 5A Camera Power Supply

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری١٢ ڤۆڵت ٥ ئەمپێرکارەبای ٨ کامێرا دابین دەکاتCCTV Power Supply12..

$10.00 Ex باج: $10.00

cctv power supply 12V 15A 9CH

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری ١٢ ڤۆڵت بە ١٥ ئەمپێرلەناو بۆکسێکی تایبەتی خۆیەتی و کلیلی لەگەڵە..

$20.00 Ex باج: $20.00

cctv power supply 12V 30A 18CH

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری١٢ ڤۆڵت بە ٣٠ ئەمپێرلەناو بۆکسێکی تایبەتی خۆیەتی و کلیلی لەگەڵە ..

$30.00 Ex باج: $30.00

Power Supply 12V 10AM

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری ١٢ ڤۆڵت ١٠ ئەمپێر کارەبای ٨ کامێرا دابین دەکاتCCTV Power Supply..

$9.50 Ex باج: $9.50

Power Supply 12V 1A AC-DC

شاحینەی کامێرای چاودێری   ١٢ڤۆڵت بە ١ ئەمپێرCCTV Power Supply12V 1Ah..

$6.00 Ex باج: $6.00

Power Supply 12V 20A

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری ١٢ڤۆڵت ٢٠ ئەمپێر، کارەبای٩ کامێرا دابین دەکاتDVR Power Supply12..

$17.00 Ex باج: $17.00

Power supply 12V 5AM 4 port

 شاحینەی کامێرای چاودێری ١٢ ڤۆڵت ٥ ئەمپێر، بۆ ٤ کامێرای چاودێری دەبێت..

$9.00 Ex باج: $9.00

Power Supply 12V30A

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری ١٢ ڤۆڵت ٣٠ ئەمپێرکارەبای ١٨ کامێرای چاودێری دابیDVR Power ..

$30.00 Ex باج: $30.00

Power Supply H-1205 12V 5AM

شاحینەی دی ڤی ئاڕی  کامێرای چاودێری ١٢ ڤۆڵت ٥ ئەمپێرDVR Power Supply12V 5A..

$7.00 Ex باج: $7.00

Power Supply Tornado 12V-2A

شاحینەی کامێرای چاودێری مارکەی تۆڕنادۆ١٢ ڤۆڵت ٢ ئەمپێرTornado Power Supply 12V 2Ah..

$7.00 Ex باج: $7.00

پیشاندانی 1 بۆ 10 لە 10 (1 پەڕەکان)